Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som ska finnas i en ansökan om ökning av intäktsramen med ett investeringsbelopp enligt 6 § lagen (2020:000) om särskilt investerings-utrymme för elnätsverksamhet . Beräkning av en nätkoncessionshavares samlade investeringsbelopp 4 §

7985

32 § Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om skyldigheten för en nätkoncessionshavare att lämna de uppgifter som behövs för en prövning enligt 5 kap. 36 § ellagen (1997:857). Anläggningar som finansierats genom statligt stöd 33 § Om en anläggningstillgång har finansierats genom ett lån från staten

Svensk nätkalkylmodell enligt Energimarknadsinspektionens föreskrifter om intäktsramar för elnätsföretag. 16.9.2015  Myndigheters föreskrifter. På den här sidan hittar du länkar till myndigheternas föreskrifter. Energimarknadsinspektionens författningssamling (EIFS).

Energimarknadsinspektionen föreskrifter

  1. Vad innebar omsattning
  2. Hur mycket kan man ta betalt för en föreläsning
  3. Blekingesjukhuset röntgen karlshamn
  4. Slumpmässigt urval online

Energimarknadsinspektionen ska nu även utreda behovet av kompletterande nationella föreskrifter i anslutning till de riktlinjer och nätkoder som antagits i EU-kommissionens kommitté för gränsöverskridande elhandel (C08200) under tiden till och med den 31 mars 2016 och, om det är motiverat, ta fram förslag till kompletterande lag eller förordning. Energimarknadsinspektionen ska utifrån erfarenheterna av tillsynen enligt förordningen (2006:1203) om redovisning av fjärrvärmeverksamhet utvärdera om nuvarande krav är ändamålsenliga, effektiva och tillräckliga för att komma tillrätta med riskerna för korssubventionering och prisdiskriminering mellan kunderna på värmemarknaden. föreskrifter och allmänna råd (STEMFS 2006:3) om redovisning av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning (föreskriften). Ei har analyserat alla regler i förordningen men i rapporten beskrivs dock endast i detalj de ändringar som Ei anser behöver genomföras i förordningen. Eftersom Energimarknadsinspektionen fick i regleringsbrevet för 2016 i uppdrag av rege­ ringen att utreda behovet av kompletterande nationella föreskrifter i anslutning till de riktlinjer och nätkoder som antagits i EU-kommissionens kommitté för gränsö­ verskridande elhandel (C08200) under tiden till och med den 31 mars 2016. Om Energimarknadsinspektionen 28 oktober 2020 - Yttrande. Yttrande över förslag till ändring av föreskrifter om elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare vissa elektriska anläggningar, samt tillhörandeförordningar och föreskrifter.

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

Bransch. Gå till startsidan för Bransch med samlad information. Öppna Stäng Tillsyn.

Energimarknadsinspektionen föreskrifter

Energimarknadsinspektionen ska nu även utreda behovet av kompletterande nationella föreskrifter i anslutning till de riktlinjer och nätkoder som antagits i EU-kommissionens kommitté för gränsöverskridande elhandel (C08200) under tiden till och med den 31 mars 2016 och, om det är motiverat, ta fram förslag till kompletterande lag eller förordning.

10 sep 2019 Nyheter.

Energimarknadsinspektionen föreskrifter

Anledningen till att föreskrifterna nu har uppdaterats är att … Öppna Stäng Föreskrifter. Föreskrifter - el; Föreskrifter - naturgas; Föreskrifter - fjärrvärme; Upphävda föreskrifter; Öppna Stäng EU-lagstiftning. EU-lagstiftning el; EU-lagstiftning gas; EU-lagstiftning gemensamt för el och gas Energimarknadsinspektionen föreskrifter Energimarknadsinspektionen är Sveriges tillsynsmyndighet för elmarknaden. De utfärdar föreskrifter och allmänna råd som komplement till lagstiftningen. Energimarknadsinspektionen (Ei) har tagit fram förslag till föreskrifter enligt EU-förordningen om nätanslutning av förbrukare (DCC). Nu har intressenter möjlighet att lämna synpunkter på föreskrifterna. Sista dag att lämna synpunkter är 23 april 2019.
Heta linjen 2021

Energimarknadsinspektionen föreskrifter

1.

Fysisk tillsyn sker med stöd av Energimarknadsinspektionens föreskrifter  News. Svensk nätkalkylmodell enligt Energimarknadsinspektionens föreskrifter om intäktsramar för elnätsföretag. 16.9.2015  Myndigheters föreskrifter. På den här sidan hittar du länkar till myndigheternas föreskrifter.
Akryl materiał

Energimarknadsinspektionen föreskrifter atlantis storyline
motorcykel släpvagn
nar infordes pension
plus plus bygge
spelutveckling malmö antagning
kolla personnummer ålder
diagram i indesign

Energimarknadsinspektionen ska lämna förslag till de bestämmelser som bör ligga till grund för modellen. I samband med genomförandet av uppdraget ska Energimarknadsinspektionen undersöka behovet av nationella föreskrifter som kompletterar EU-förordningen.

1 a § Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om mätning av mängden levererad värmeenergi och om rapportering av mätresultaten till kunden enligt 6 a vissa elektriska anläggningar, samt tillhörandeförordningar och föreskrifter. (Energimarknadsinspektionen, 2014a). Enligt myndighetens förordning (SFS 2007:118) har den sju huvudsakliga uppgifter. 1.


Vakanser umeå
härryda vilket län

Energimarknadsinspektionen ska, utöver de uppgifter som anges i 52 § fjärrvärmelagen, utöva tillsyn över efterlevnaden av föreskrifter eller villkor som har meddelats med stöd av fjärrvärmelagen och fullgöra de uppgifter som åligger tillsynsmyndigheten enligt fjärrvärmelagen.

1 § Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller för mätning, rapportering. och debitering av levererad värmeenergi enligt 6 a § första-tredje styckena Energimarknadsinspektionens föreskrifter. om fastställande av generellt tillämpliga krav för .