Myndighetsutövning är ett förvaltningsrättsligt begrepp och omfattar beslut eller andra åtgärder som ytterst är uttryck för samhällets maktbefogenheter i förhållande till medborgarna.

6605

Relevanta lagrum Enligt 5 kap. 3 då 9 § förvaltningslagen stadgar att ett ärende handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt.

Du kan läsa lagtexterna på webben, till exempel på www.lagrummet.se. 2021-4-9 · Närstående enligt lagrummet är en förtroendevalds, en tjänsteinnehavares, en arbetstagares eller en revisors Vid intresse- och samfundsjäv beaktas endast familjekretsen, dvs. de närstående enligt 28 § 2 mom. 1 punkten i förvaltningslagen. Vid anställnings- och uppdragsjäv beaktas de närstående inte alls utan det enda som har 2020-12-17 · Rättsinformation är ett samlingsbegrepp för alla dokument som är ett resultat av lagstiftningsprocessens steg, baserat på rättsinformationsförordni Kommunens verksamhet styrs av nationella lagar, förordningar, EU-regler samt av styrdokument som kommunen själv beslutar om i form av policyer, planer, reglementen och riktlinjer.

Lagrummet förvaltningslagen

  1. Gourmet fisk recept
  2. Offentlig upphandling utbildning

- I propositionen 1989/90:74 s. Lagrum: Rättsfall: • NJA 1982 s. 502 • EG-domstolens dom i mål C-132/95, Bent Jensen och Korn- og Foderstofkompagniet A/S mot Landbrugsministeriet - EF-Direktoratet, REG 1998, s. I-2975 REFERAT S.D. beviljades år 2000 genom Jordbruksverket EU-bidrag med 4 631 kr för hållande av handjur. Enligt 25 § i förvaltningslagen (434/2003) ska myndigheten, med undantag för de avvikelser som nämns i lagrummet, bereda ärendena gemensamt och avgöra dem på en gång, om beslutet som myndigheten ska fatta kan ha en betydande inverkan på avgörandet i ett annat ärende som samtidigt är anhängigt hos samma myndighet.

Se hela listan på csn.se

3. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i den utsträckning som det i en annan lag eller förordning finns bestämmelser som innehåller hänvisningar till den lagen. MÖD 2020:30:Begäran enligt 12 § förvaltningslagen att ett ärende ska avgöras ----- Ett beslut att avslå en begäran enligt 12 § förvaltningslagen om att ett ärende ska avgöras får överklagas endast till en instans, se 49 § andra stycket förvaltningslagen.

Lagrummet förvaltningslagen

8 mar 2012 I 27 § förvaltningslagen finns bestämmelser om omprövning av förvaltningsbeslut . I lagrummet föreskrivs bl.a. att ett beslut ska ändras om det är 

Genom lagen upphävs förvaltningslagen (1971:290). 3. I fråga om överklagande och omprövning av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter i stället för 23-25, 27, 28 och 30 §§. 4. Förvaltningslagen Följande information kring ett ärendes anhängiggörande är hämtat ur förvaltningslag (2017:900) och gäller handläggning av ärenden hos förvaltningsmyndighet.

Lagrummet förvaltningslagen

Myndigheternas serviceskyldighet. Serviceskyldighetens omfattning. Skyldigheten att svara. Om du vänder dig till fel myndighet. Myndigheter ska vara tillgängliga för allmänheten. Myndigheterna ska samverka. Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
Time care pool alingsas

Lagrummet förvaltningslagen

78). Enligt 25 § förvaltningslagen (434/2003) skall myndigheten, med undantag för de avvikelser som nämns i lagrummet, bereda ärendena gemensamt och avgöra dem på en gång, om beslutet som myndigheten ska fatta kan ha en betydande inverkan på avgörandet i ett annat ärende som samtidigt är anhängigt hos samma myndighet. I ett tidigare nyhetsbrev rapporterade vi om ett fall där Mark- och miljööverdomstolen gav ett samfund, vars huvudsakliga ändamål är att ta till vara kulturmiljöintressen, rätt att överklaga ett detaljplanebeslut (se Mark- och miljööverdomstolens beslut 2019-11-25, mål nr P 12291-18). I 42 § förvaltningslagen anges att ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom eller henne emot.

I Sverige är det i första hand domar från Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen som är vägledande. Förvaltningslagen och dess tillämpning. När används förvaltningslagen? Myndigheternas serviceskyldighet.
Trafikverkets bilar norrköping

Lagrummet förvaltningslagen direktbetalning ica banken
iss aktie udbytte
progressiva brasileira
indonesien folkmängd 2021
stockholm vatten

I ett förvaltningsärende får ombud och biträde anlitas. 5 § i strafflagen eller om inte strängare straff för den föreskrivs i något annat lagrum.

Det är i varje fall som jag ser det inte glasklart att FRA INTE skulle omfattas av det lagrummet. Och anser de det så kan man ju be dem precisera vad de hämtar stöd för den åsikten och så får man nysta vidare. Kursanteckningar och sammanfattningar från juristprogrammet.


Research methodology in physics
america first aid kit chords

Förvaltningslagen SFS 1986:223 · Hälso- och sjukvårdslagen SFS 1982: Fler lagar. Lagrummet är en webbplats för offentlig rättsinformation. Lagrummet.se.

Regeringen lämnar propositioner (förslag) till riksdagen. Ibland har en kommitté först fått i uppdrag att utreda frågan.